"بتاسونو" برگفته از نام اصلی این شرکت یعنی "به طنین آینده پژوه" میباشد.

نمایندگی رسمی برند سونوگرافی " Clarius " کانادا در ایران

مدیریت

مجید شهنازی

رئیس هیئت مدیره

علی اژدری

مدیرعامل

محمدعلی اژدریان

هیئت مدیره

کارشناسان فروش

خانم حاجی حسینی

خانم جعفرزاده

خانم حسینی

خانم داداشی

خانم صحرایی